Uw hoofdmenu.

Uitvoeringspraktijk

Samen zorgen dat iedereen kan meedoen!

In het sociale domein gaat iets veranderen. Zeker, er gaat iets gebeuren en vooral veranderen: de verzorgingsstaat wordt op zijn kant gezet. Iedere gemeente, dus ook Waddinxveen, heeft de opdracht om deze kanteling uit te voeren. En dat doet zij ook! Niet alleen, maar samen met haar maatschappelijke partners en samen met u. Want de leefbaarheid in buurten en wijken, de aandacht voor jong en oud en de zorg voor onze inwoners met beperkingen wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen zorgen dat iedereen kan meedoen, is de kern van het gedachtegoed op de maatschappelijke ondersteuning. De partners in verbondenheid werken volgens dit veranderde gedachtengoed en bevorderen op die manier dat ′zorg voor elkaar′ in Waddinxveen wordt bevorderd en dat hulp ingezet wordt waar die het hardst nodig is.

De uitvoeringspraktijk

In 2012 is door de partners in het Waddinxveense ′sociale domein′ hard gewerkt om een nieuwe (gekantelde) werkwijze in de praktijk te brengen. Wij noemen dit de uitvoeringspraktijk. De bedoeling is dat zonder al te veel in de bestaande werkwijzen en structuren van de deelnemende organisaties te veranderen, er toch een afgestemde en eenduidige werkwijze binnen het sociale domein ontstaat, waarin ′gebroken′ wordt met de bestaande visie op de verzorgingsstaat. De uitvoeringspraktijk bestaat uit drie stappen.

  1. De vraagbaak
  2. Het gesprek
  3. Het arrangement

De vraagbaak

De vraagbaak is onze benaming voor de informatie- en doorverwijsfunctie. De vraagbaak moet ervoor zorgen dat informatie goed te vinden is en dat u gemakkelijk de weg kan vinden om ondersteuning te zoeken die bij uw situatie past. Dit kan in de nieuwe werkwijze via de bestaande loketten, de wegwijzer op deze website of door te bellen met een van de telefoonnummers onder de contactbutton. Tezamen is dat de vraagbaak. Is de vraag niet voldoende te beantwoorden in de vraagbaak? Dan wordt een afspraak geregeld voor een gesprek.

Het gesprek

Het gesprek heeft een inventariserend karakter en is gericht op het in beeld krijgen van de beperkingen van iemand en de belemmeringen daardoor voor iemands zelfstandigheid, welzijn en participatiemogelijkheden. Kortom: wat is er aan de hand? Tegelijkertijd is de inventarisatie ook gericht op het in beeld brengen van voor de hand liggende en op de persoon toegesneden oplossingen. In een gesprek stelt de gespreksvoerder zich naast degene die een vraag heeft en helpt vooral door het versterken van eigen kracht en door het gezamenlijk in beeld brengen van voor de hand liggende oplossingsmogelijkheden. Een gesprek wordt afgesloten met een aantal conclusies en afspraken over oplossingen (een arrangement) die ingezet kunnen worden om de beperkingen te compenseren.

Het arrangement

Zoals genoemd wordt met de burger die een vraag heeft -en eventueel met mensen vanuit uw directe omgeving- besproken op welke wijze beperkingen het beste weggenomen of verminderd kunnen worden. Het resultaat van het gesprek is een set van mogelijke oplossingen. Die oplossingen worden achtereenvolgens gezocht in de sfeer van: eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen.

Wilt u een gesprek? Druk op de contactbutton voor onze gegevens.